1. Pole biwakowe jest własnością prywatną firmy „ AGA”.
 2. Zarządzanie polem biwakowym prowadzi właściciel firmy lub osoba przez niego upoważniona.
 3. Pole biwakowe nie jest monitorowane całodobowo.
 4. Koszt użytkowania pola biwakowego ustala Cennik.
 5. Używanie pola dozwolone jest tylko i wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z firmą „ AGA”.
 6. Zarezerwowanie terminu biwakowania powinno nastąpić co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przyjazdu na pole.
 7. Doba pobytowa liczona jest od godziny 14 00 do godziny 12 00 dnia następnego.
 8. Rozpalanie ognia na polu dopuszczalne jest tylko w wyznaczonym do tego miejscu ( przygotowane miejsce na ognisko lub grill ).
 9. Dopuszcza się jednocześnie korzystanie z pola kilku grup zorganizowanych, przy czym jedna osoba z każdej grupy bierze na siebie odpowiedzialność za utrzymanie ładu i porządku na polu.
 10. Użytkujący pole biwakowe zobowiązany jest do: 
  - utrzymania ładu i porządku na użytkowanym terenie, 
  - utrzymania w należytym stanie technicznym i estetycznym urządzeń , -użytkowania terenu zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi.
 11. Korzystający z pola biwakowego jest zobowiązany pokryć wszelkie szkody, jakie mogą powstać w wyniku użytkowania przez niego nieruchomości.
 12. Oszacowanie szkód, o których mowa w ust. 1, dokonywane będzie wspólnie, a gdy korzystający z pola uchyli się od spisania protokołu ustalającego szkodę, wynajmujący jest uprawniony dochodzić od użytkownika pokrycia szkód na podstawie jednostronnego protokołu, sporządzonego przez własne służby.
 13. Wynajmujący nie odpowiada za jakiekolwiek wypadki lub szkody jakie sam najemca lub osoby przebywające z nim na terenie pola biwakowego, drogach dojazdowych do tego terenu lub na terenach przyległych do terenu pola biwakowego mogły ponieść na skutek działania flory i fauny, pożarów, osób trzecich i innych wypadków losowych.
 14. Wydzierżawiający ma prawo na bieżąco kontrolować stan przedmiotu wynajmu oraz jego używanie w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz przepisami BHP.
 15. Pierwszeństwo rezerwacji przysługuje właścicielowi pola.
 16. Rozpoczęcie biwakowania jest możliwe po : 
  - podpisaniu z przedstawicielem zarządzającego protokołu odbioru pola do użytkowania i oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem korzystania z pola biwakowego, 
  - przedstawienia listy osób korzystających z pola przez osobę odpowiedzialną za pole biwakowe w czasie korzystania z biwaku przez grupę.
 17. Zakończenie korzystania z pola biwakowego kończy się przekazaniem pola, podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego i uiszczeniem opłaty.
 18. Korzystający z pola ponoszą konsekwencje finansowe za zniszczone, podczas ich pobytu, mienie pola.
 19. Nie ponosimy żadnych odpowiedzialności z zniszczenie, kradzież Przyczepy   Campingowej, Campera lub Samochodu.

W RAZIE NIEZASTOSOWANIA SIĘ DO W/W REGULAMINU LUB NAGMINNE ŁAMANIE POSTANOWIEŃ W NIM ZAWARTYCH WŁAŚCICIEL POLA BIWAKOWEGO MA PRAWO DO NATYCHMIASTOWEGO USUNIĘCIA Z JEGO WŁASNOŚCI NAJEMCĘ BEZ PODANIA PRZYCZYNY I BEZ ZWROTU KOSZTÓW PONIESIONYCH PRZEZ NIEGO.