1. Wysokość opłat za wypożyczanie sprzętu reguluje Cennik.
2. Wypożyczalnia jedynie udostępnia i wypożycza sprzęt. Spływy są organizowane we własnym zakresie przez uczestników i na ich własną odpowiedzialność.
3. Przed wypożyczeniem sprzętu należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). Wydający sprzęt ma prawo odmówić wypożyczenia bez uzasadnienia, jesli uzna klienta za niewiarygodnego. Wypożyczalnia nie obsługuje także osób niepełnoletnich i będących pod wpływem alkoholu.
4. Aby Wypożyczający mógł uzyskać sprzęt musi: podpisać umowę o odpowiedzialności materialnej, wpłaceniu należności oraz pozostawieniu dokumentu tożsamości.Po podpisaniu w/w umowy Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wypożyczony sprzęt.
5. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem jakościowym, ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są kamizelki asekuracyjne, których wypożyczający musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
6. Sprzęt zwracany do Wypożyczalni powinien być w stanie umożliwiającym ponowne wypożyczenie.
7. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu ustalonym wcześniej przez Wypożyczającego i Wypożyczalnie.
8. Można dokonać rezerwacji sprzętu na warunkach ustalonych z Wypożyczalnią.
9. Za sprzęt nie zwrócony w terminie Wypożyczalnia może pobrać dodatkową opłatę w wysokości 100% dobowej należności za wypożyczenie.
10. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo, zachowanie i ewentualne szkody.
11. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie uczestników na spływie, a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać, na rzecz innych osób lub firm.
12. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływów.
13. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na jej terenie samochody, a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje, włączając w to szkody wywołane siłami natury.
14. Wcześniejsze, niż to ustalono, terminy, miejsca i godziny zakończenia spływów muszą być zaakceptowane przez Wypożyczalnię i mogą być zrealizowane wyłącznie na jej warunkach.
15. Po naruszeniu regulaminu wypożyczalni osoby łamiące go będą zobowiązane do zakończenia pływania
wypożyczonym sprzętem, niezależnie od czasu przebywania na wodzie. Nie będzie im także przysługiwać prawo zwrotu pieniędzy.
16. Wypożyczający musi stosować się do poleceń wydawanych przez Wypożyczalnię oraz służb do tego uprawnionych.
17. Za zgubienie, kradzież oraz nieodwracalne zniszczenia sprzętu wypożyczający zwraca jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień jego zamortyzowania. Za przedziurawienie, w zależności od wielkości uszkodzenia, od 300 zł do 500 zł.
18. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, te konflikty będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Wypożyczalni.
19.Należy zabezpieczyć cenne przedmioty (dokumenty osobiste, telefony, aparaty fotograficzne) przez uszkodzeniem, zmoczeniem i utonięciem.
20.Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy materialne zagubione, zatopione lub uszkodzone a także za ewentualne szkody osobowe i majątkowe, które mogą wystąpić w trakcie korzystania ze sprzętu.
21.Brak reklamacji w chwili odebrania sprzętu jest potwierdzeniem, że Klient otrzymał sprzęt pozbawiony wad i w dobrym stanie technicznym.
 22.Klient zaświadcza, że posiada umiejętności oraz niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o niego oraz wykorzystywania bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem